VELKÁ ARKÁNA

CESTA BLÁZNA

 

 

VELKÁ ARKÁNA má 22 trumfových karet, řazených čísly 0-21. Univerzálních principů a pravzorců. Jedná se o základní archetypy a zákonité působení příčiny a následku, kterým každý z nás podléhá. C.G. Jung nazval tyto principy " hlavními archetypy" neboli univerzálními zkušenostmi, které jsou vlastní kolektivnímu vědomí člověka, bez ohledu na jeho kulturní či rodinné předurčení.

 

Když se karty seřadí podle čísel, mohou představovat vzorec životních etap.

 

Ten se jmenuje CESTA BLÁZNA (zdroj: Velká kniha Crowleyho Tarotu, Angeles Arrien):

 

Bez ohledu na naše kulturní a rodinné předurčení, nastávají v životě každého z nás okamžiky či celá údobí, během nichž se ocitáme ve stavu "prostém strachu" (BLÁZEN).

Denně se znovu a znovu cvičíme v umění komunikace (Mág),jejíž úspěšnost je založena na víře v sebe sama a na schopnosti podpovrchového vnímání, jež má pronikat ke smyslu všech věcí (Velekněžka).

Současně by z nás měla vyzařovat ničím nepodmíněná láska naplněná pokornou moudrostí (Císařovna), která by měla jít ruku v ruce s moudrým uplatňováním moci a vůdčích schopností. Jen tak budeme schopni probudit tentýž proud vnitřní síly i v druhých (Císař).

Jen prostřednictvím životních lekcí, kterých se nám dostává, a lekcí které my sami zprostředkováváme druhým, odhalujeme sílu své víry a hloubku své duchovnosti (Velekněz). Všech popsaných zkušeností je potřeba k tomu, abychom mohli vstupovat do vztahů mnoha forem (Zamilovaní).

Změna a transformace nás staví tváří v tvář účinkům toho, co zapříčiňujeme (Vůz). Aby proměna splnila své nejčistší poslání, měli bychom uskutečňovat a podstupovat změny v pokoře, která bolestné prožitky, jež s sebou přináší, očistí tak, že z nich zůstane jen smysluplné jádro, a tím se objasní jejich smysl. Vnitřní rovnováhu, jež by měla zavládnout po každé změně, se může dostavit pouze tehdy, byla-li nevyhnutelnost změny pochopena a přijata (Spravedlnost/Vyrovnání).

Budeme-li s trpělivostí zkoumat své nitro a přijmeme-li s důvěrou poznání, které v těchto stavech učiníme (Poustevník), náš život se naplní pozitivní energií (Kolo štěstí). Pronikneme tak do oblastí, kde s přirozeností projevíme svou osobní sílu a charisma (Síla/Chtíč), což nám dovolí zpřetrhat pouta, která nás svazují a omezují (Viselec). Popření starých vzorců chování a myšlení (Viselec) nás přinutí odpoutat se a vykročit vpřed (Smrt).

Jiná cesta ke svobodě a na ničem nelpící duši nevede. Vydáme-li se na ni, znovu a znovu se setkáme se všemi svými prožitky a zkušenostmi. Zde je potřeba k nim přistoupit s vědomím, že také ony jsou součástí naší jedinečné bytosti (Umění/Umírněnost).

Tento proces vnitřního smíření nám pomůže znovu nabýt smyslu pro humor (Ďábel) a podívat se svým vnitřním démonům do očí s pocitem jistoty a vnitřní rovnováhy. Rozeznáme v nich všechno, co je v nás dosud hrané a nepravdivé a nic nám nezabrání, abychom nezačali vše, co je v nás mrtvé, bořit a popírat, abychom se stali sami sebou (Věž).

Jakmile se ke svému nejvnitřnějšímu Já probudíme (Věž), začneme vyzařovat sebeúctu a sebedůvěru (Hvězda). Pomalu pak dospějeme k rozhodnutí opustit staré známé světy a projdeme branami do světů nových (Měsíc). Pokud svá rozhodnutí činíme na základě toho co považujeme vnitřně za správné, a nikoli podle toho, co se od nás očekává (Měsíc), probudí se v nás přirozená schopnost vytvářet nové formy bytí, ale i nadání stimulovat a motivovat všechny kolem sebe k týmové práci a k partnerství (Slunce).

Jestliže díky svému nezatíženému úsudku přijmeme všechny úseky svého života, lepší i horší, jako nedělitelný celek, bez kterého bychom to nebyli my, proměníme svého vnitřního soudce a přísného kritika ve spravedlivého svědka a pozorovatele (Aeon/Úsudek). Jakmile své sebekritické hodnocení překonáme, staneme se objektivnějšími při posuzování svých schopností, osobních vztahů i profesionálních možností. Objevíme v sobě sílu a inspiraci budovat světy nových forem v sobě samých i ve světě, který nás obklopuje (Vesmír), čímž v nás přetrvá vědomí jedinečnosti a celistvosti